کسب درآمد پایدار سرویس لینک کوتاه نشر تبلیغات موثر پشتیبـانی سـایت دربـاره دنیـس

آمار تبلیغ شماره 4

آمار اجمالی

شناسـه آگهی : 4

نوع تبلیـغ : متنی

زمـان انتشـار : 1401/12/14

نمـایش آخـر : 1402/09/16

تعـداد نمـایش : 3,796 مرتبه

کلیک روزانـه : 2,345 مورد

کلیک معتبـر : 12 مورد

کلیک هدیـه : 61 مورد

کلیک تکـراری : 61 مورد

مجمـوع کلیک : 2,479 کلیک

میـزان جذابیـت : 100 درصد

شـارژ باقیمـانده : 0 تومان

بازدید بیست روز اخیر

جزئیات کلیک دریافتی

فهرست کلیک دریافتی در 20 روز اخیر (حداکثر 100 رکورد)

راهنمای محاسبات سیستم

در تبلیغات متنی یا نوشته ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 40 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 30 تومان می باشد.
در تبلیغات تصویری ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 50 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 40 تومان می باشد.
در تبلیغات ویدئویی ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 60 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 50 تومان می باشد.
تبلیغات شما در هزاران صفحه مربوط به لینک های کوتاه شده به صورت رندم و با اثربخشی بالا نمایش داده می شود.
نوع کلیک به 4 دسته تقسیم می شود :
روزانـه : هر بار کلیک صحیح و غیر تکراری در طی 25 ساعت بر روی تبلیغ شما در فهرست بازدید روزانه به عنوان کلیک روزانه تلقی می شود.
معتبـر : هر بار کلیک صحیح و غیر تکراری در طی 24 ساعت بر روی تبلیغ شما در لینک های کوتاه شده به عنوان کلیک معتبر تلقی می شود.
تکـراری : بازدیدکننده در حد فاصل 24 ساعت برای بار دوم یا بیشتر بر روی آگهی کلیک کرده است.
هدیـه : به منظور حمایت از آگهی دهندگان ؛ گاها کلیک صورت گرفته ؛ از طرف سیستم هوشمند به عنوان کلیک هدیه در نظر گرفته می شود.

دنیـس ؛ پلتفرم لینک کوتاه و تبلیغات پیشرفته SiteMap.xml

لینـک کوتـاه آگهـی فعـال کاربـر برتـر

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.